HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Thông tư 47/2009 ban hành điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất thuỷ sản

Thông tư 47/2009 ban hành điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất thuỷ sản

Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản. Thông tư được ban hành ngày 31/07/2009 do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng ký . Theo đó các quy chuẩn này có hiểu lực kể sau 6 tháng kể từ ngày ký thông tư này.
BNN&PTNT
——–
Số: 47/2009/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định 01/2008/CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 13 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Thuỷ sản:

 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản – Điều kiện chung đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 01: 2009/BNNPTNT
 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản – Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP
  Ký hiệu: QCVN 02 – 02: 2009/BNNPTNT
 3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)
  Ký hiệu: QCVN 02 – 03: 2009/BNNPTNT
 4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 04: 2009/BNNPTNT
 5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở chế biến thuỷ sản khô – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 05: 2009/BNNPTNT
 6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nước mắm – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 06: 2009/BNNPTNT
 7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 07: 2009/BNNPTNT
 8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất nước đá thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 08: 2009/BNNPTNT
 9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Kho lạnh thuỷ sản> – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 09: 2009/BNNPTNT
 10. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở thu mua thuỷ sản – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 10: 2009/BNNPTNT
 11. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Chợ cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02-11: 2009/BNNPTNT
 12. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cảng cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 12: 2009/BNNPTNT
 13. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Tàu cá – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
  Ký hiệu: QCVN 02 – 13: 2009/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

KT. Bộ trưởng

Thứ trưởng

 

Bùi Bá Bổng