HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Thông tư 45/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các sản phẩm đồ uống có cồn

Thông tư 45/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các sản phẩm đồ uống có cồn

Thông tư số 45/2010/TT-BYT do bộ y tế ban hành ngày 22/12/2010. Thông tư nêu rõ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn kèm theo QCVN 6-3:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn...
BỘ Y TẾ
——-
Số: 45/2010/TT-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

 

– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

– Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003 và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

– Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này: QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.

Điều 2: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Điều 3: Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Quân Huấn