HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Quyết định 867/1998 Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh lương thực thực phẩm

Quyết định 867/1998 Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh lương thực thực phẩm

Về việc ban hành "Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm"
BỘ Y TẾ
——–
Số: 867/1998/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành ” Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

– Căn cứ Điều 7 Chương II Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân và Điều lệ vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/01/1997 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

– Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 68/CP ngày 11/10/1993 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế.

– Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng – Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm“.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 1057 BYT/QĐ của Bộ Trưởng Bộ Y tế ngày 21 tháng 11 năm 1994 về việc ban hành 7 tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và thay thế các mục 1, 2, 3, 6 và 7 trong phần thứ nhất ” Những quy định vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm ” ban hành kèm theo Quyết định số 505 BYT/QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 13 tháng 4 năm 1992 về việc ban hành 26 tiêu chuẩn vệ sinh tạm thời.

Điều 3: Ông Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. Bộ Trưởng Bộ Y Tế

Thứ Trưởng

PGS.PTS. Nguyễn Văn Thưởng