HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Quyết định 05 hướng dẫn điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP)

Quyết định 05 hướng dẫn điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP)

Quyết định 05/TĐC-QĐ Quyết định Về việc ban hành hướng dẫn chung về những nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP) áp dụng trong các cơ sở sản xuất thực phẩm. Có hiệu lực từ 04/01/1997.
Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
—————-
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Số: 05/TĐC-QĐ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 1997

Quyết định Về việc ban hành hướng dẫn chung về những nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP) áp dụng trong các cơ sở sản xuất thực phẩm

Tổng cục trưởng
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

– Căn cứ Nghị định 22/HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
– Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm đáp ứng được các yêu cầu của tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Quyết định

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Hướng dẫn chung về những nội dung cơ bản của điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP) áp dụng trong các cơ sở sản xuất thực phẩm”.
Điều 2: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Chi cục Tổng
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn và vận động các cơ sở sản xuất thực phẩm áp dụng văn bản này.

Nguyễn Hữu Thiện – Tổng cục trưởng

Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng