HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Sức Khỏe 24h Kho lạnh thủy sản thì Bộ nông nghiệp có quản lý và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm không?

Kho lạnh thủy sản thì Bộ nông nghiệp có quản lý và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm không?

Kho lạnh thuỷ sản không được coi là cơ sở thực hiện công đoạn sản xuất cuối cùng (chỉ là đơn vị cung ứng dịch vụ trong chuỗi sản xuất kinh doanh thuỷ sản). Do vậy, việc kiểm tra, đánh giá và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với kho lạnh thuỷ sản thực hiện theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định kinh doanh nông lâm thuỷ sản ngày 29/03/2011 và Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung thông tư sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ hải sản ngày 04/01/2013 của Bộ NN&PTNT.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc đối với một cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm. Tham khảo Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của bộ Nông Nghiệp