HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Sức Khỏe 24h Cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy sản có phải thực hiện chương trình quản lý chất lượng không ?

Cơ sở kinh doanh thực phẩm thủy sản có phải thực hiện chương trình quản lý chất lượng không ?

Cơ sở kinh doanh thực phẩm thuỷ sản bao gồm cả hàng khô, nước mắm cần tuân thủ quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật an toàn thực phẩm và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia gồm:

Do vậy, cơ sở kinh doanh thực phẩm thuỷ sản cần thực hiện chương trình quản lý chất lượng (tiêu chuẩn GMP, tiêu chuẩn SSOP).