HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Nghị định 38/2012 quy định an toàn thực phẩm, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012 quy định an toàn thực phẩm, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 25/04/2012 chính phủ đã ký nghị định số 38/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu. Ghi nhãn thực phẩm. Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).

 • Điều 3: Công bố hợp quycông bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Điều 4: Tiếp nhận bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Điều 5: Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 6: Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật
 • Điều 7: Nộp hồ sơ công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Điều 8: Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 • Điều 9: Dấu hợp quy đối với sản phẩm
 • Điều 10: Bảo đảm an toàn đối với thực phẩm có thành phần từ sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
 • Điều 11: Ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm
 • Điều 12: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Điều 13: Thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Điều 14: Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu
 • Điều 15: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu
 • Điều 16: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu
 • Đều 17: Ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm
 • Điều 18: Nội dung bắt buộc ghi nhãn
 • Điều 19: Nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Điều 20: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
 • Điều 21: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô
 • Điều 22: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương
 • Điều 23: Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 24: Phối hợp giữa các bộ quản lý ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Điều 25: Cơ quan được giao chức năng thanh tra an toàn thực phẩm
 • Điều 26: Phối hợp giữa các bộ, ngành và các lực lượng khác trong thanh tra an toàn thực phẩm
 • Điều 27: Hiệu lực thi hành
 • Điều 28: Trách nhiệm thi hành

Biểu mẫu

 1. Mẫu số 01a: Mẫu Giấy Tiếp nhận công bố hợp quy
 2. Mẫu số 01b: Mẫu Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 3. Mẫu số 02: Mẫu bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 4. Mẫu số 03a: Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm
 5. Mẫu số 03b: Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất
 6. Mẫu số 03c: Mẫu bản thông tin chi tiết về sản phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
 7. Mẫu số 04: Mẫu kế hoạch kiểm soát chất lượng
 8. Mẫu số 05: Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
 9. Mẫu số 06: Mẫu danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam
 10. Mẫu số 07: Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu