HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Quyết định 24/2007 quy định chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Quyết định 24/2007 quy định chứng nhận hợp chuẩn hợp quy

Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN được ban hành ngày 28/9/2007 về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ”.
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
———–
Số: 24/2007/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

——————————————

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

– Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
– Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
– Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
– Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

————————————

Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. Quy định này được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ – BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định này gồm 6 chương kèm theo phụ lục :

 1. Chương I: Quy định chung
 2. Chương II: Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động, quyền, nghĩa vụ và yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hợp chuẩn
 3. Chương III: Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động, quyền, nghĩa vụ và yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hợp quy
 4. Chương IV: Trình tự, thủ tục và trách nhiệm đối với tổ chức Công bố hợp chuẩn
 5. Chương V: Đối tượng, Trình tự, thủ tục đăng ký và trách nhiệm đối với tổ chức Công bố hợp quy
 6. Chương VI: Tổ chức thực hiện

Xem và tải Quy định về theo link bên dưới:

 1. [download id=”19″]
  • Phụ lục I: [download id=”20″]
  • Phụ lục II: [download id=”21″]
  • Phụ lục III: [download id=”22″]
  • Phụ lục IV: [download id=”23″]
  • Phụ lục V: [download id=”24″]
  • Phụ lục VI: [download id=”26″]
  • Phụ lục VII: [download id=”25″]
  • Phụ lục VIII: [download id=”28″]
  • Phụ lục IX: [download id=”27″]
  • Phụ lục X: [download id=”29″]
  • Phụ lục XI: [download id=”30″]
  • Phụ lục XII: [download id=”31″]
  • Phụ lục XIII: [download id=”32″]