HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Quyết định 1329/2002 quy định tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống

Quyết định 1329/2002 quy định tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống

Quyết định 1329 /2002/BYT/QÐ do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thưởng ký thay Bộ trưởng bộ Y tế ban hành ngành 18/04/2002 quy định tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống. Theo đó quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký
BỘ Y TẾ
——–
Số: 1329 /2002/BYT/QÐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

– Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

– Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.

– Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng – Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống.

Ðiều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Những tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và sinh hoạt về phương diện vật lý và hoá học và Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và sinh hoạt về mặt vi khuẩn và sinh vật qui định tại Quyết định số 505 BYT/QÐ ngày 13/4/1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Một số tiêu chuẩn tạm thời về vệ sinh.

Ðiều 3: Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Ðiều 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng – Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Thứ trưởng

Nguyễn Văn Thưởng